باز کردن منو اصلی

جامع المدارک

جامِعُ‌المَدارِک

تألیف سید احمد خوانساری، کتابی به عربی، در فقه استدلالی امامیه. این اثر که شرحی است بر مُختَصرالنافِع محقق حلی، در هفت جلد به‌کوشش علی‌اکبر غفاری به‌چاپ دوم رسیده است (۱۳۵۵ش).