باز کردن منو اصلی

جانسکی، یکا

جانسکی، یکا

رجوع شود به :جنسکی، کارل (۱۹۰۵ـ۱۹۵۰)