جبرین، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

جَبرین، جزیره
واقع در خلیج‌ فارس، در شهرستان دیّر، با مساحت ۷.۲ کیلومتر مربع. در ۴۷کیلومتری غرب بندر دَیّر قرار دارد. طول آن ۹.۵ کیلومتر و پهنای متوسط آن حدود یک کیلومتر است. جزیرۀ پستی است که هنگام مدّ به زیر آب فرو می‌رود.