جبرین، جزیره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جَبرین، جزیره
واقع در خلیج‌ فارس، در شهرستان دیّر، با مساحت ۷.۲ کیلومتر مربع. در ۴۷کیلومتری غرب بندر دَیّر قرار دارد. طول آن ۹.۵ کیلومتر و پهنای متوسط آن حدود یک کیلومتر است. جزیرۀ پستی است که هنگام مدّ به زیر آب فرو می‌رود.