جرم اتمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جِرم اتُمی (atomic mass)

(یا: جرم اتمی نسبی) جرم هر اتم نسبت به یک دوازدهم جرمِ اتمِ کربنِ دوازده. جرم اتمی عمدتاً به‌ تعداد پروتون‌ها و نوترون‌های اتم بستگی دارد و جرم الکترون‌ها تأثیر چندانی بر آن ندارد. اگر بیش از یک ایزوتوپ از عنصر مورد‌نظر در طبیعت موجود باشد، جرم اتمی را به‌روش میانگین‌گیری، و با در نظر گرفتن فراوانی نسبی هر ایزوتوپ به‌دست می‌آورند که در این‌صورت، مقادیر به‌دست آمده اعداد صحیح نیستند. اصطلاح جرم اتمی را همیشه باید باتوجه به مفهوم یکای جرم اتمی، معادل یک دوازدهم جرم اتم کربن دوازده به‌کار برد. اصطلاح وزن اتمی که گاهی به‌جای جرم اتمی به‌کار می‌رود، دقیق نیست.