جفت نیرو

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جُفْت‌نیرو (couple)
در مکانیک، جفت‌نیرویی که با اندازه‌های مساوی و جهت متقابل که در امتداد خطی مستقیم بر یک جسم وارد نمی‌شوند. این دو نیرو منجر به تولید اثر چرخشی یا گشتاور[۱] می‌شوند که تمایل دارد جسم را به چرخش درآورد، اما از آن‌جا که هیچ نیروی برآیند خنثی‌نشدۀ واحدی حاصل نمی‌شود، جسم از نقطه‌ای به نقطۀ دیگر انتقال نمی‌یابد. گشتاور جفت‌نیرو برابر است با حاصل‌ضرب اندازۀ یکی از دو نیرو در فاصلۀ عمودی بین آن دو. اگر بزرگی هر یک از نیروها برابر f نیوتون و فاصلۀ عمودی بین آنها برابر d متر باشد، گشتاور بر‌حسب نیوتون‌ـ‌متر از این رابطه به‌دست می‌آید: fd = گشتاور  1. moment