جناس خط

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جِناس خطّ

در اصطلاح بدیع، گونه‌ای از جناس که در آن دو کلمه، بدون در نظر گرفتن نقطه و همزه و تشدید، یکسان نوشته می‌شوند: آفتابا، از در میخانه مگذر، کاین حریفان/یا بنوشندت که جامی، یا ببوسندت که یاری (یغمای جندقی).