جنبش یگانگی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جنبش یگانگی (Union Movement)

جنبش يگانگي

گروهی سیاسی در انگلستان که در ۱۹۳۱ با نام حزب جدید[۱] با تلاش آزْوِلْد موزلی[۲] و گروهی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان پدید آمد. این گروه در ۱۹۳۲ به اتحادیۀ فاشیست‌های انگلستان تبدیل شد. در ۱۹۴۰ غیرقانونی اعلام شد و رهبران آن دستگیر و زندانی شدند، اما در ۱۹۴۸ بار دیگر با نام جنبش یگانگی احیا شد. این جنبش به داشتن گرایش‌های نژادپرستانه ازجمله تمایلات ضد‌یهودی شهرت داشت. تلاش سیاه‌جامگان[۳] آن برای راهپیمایی در منطقۀ ایست‌ اِند[۴] لندن در ۱۹۳۶ سبب شد تا پوشیدن این قبیل لباس‌های متحدالشکل سیاسی ممنوع اعلام شود.  1. New Party
  2. Oswald Mosley
  3. blackshirts
  4. East End