جنگ سواران، نقش برجسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جَنگ سَواران، نقش برجسته
به شماری از نقوش برجسته در ایران پیش از اسلام گفته می‌شود که شاه را سوار بر اسب و با نیزه‌ای در دست در حال حمله به دشمن و افکندن وی از اسب نشان می‌دهد. الگوی نقش‌برجستۀ جنگ ‌سواران، نقش‌برجستۀ گودرز دوم پارتی در بیستون است و نمونه‌های ساسانی از آن سرمشق گرفته‌اند. نیز ← تنگاب،_نقوش_برجسته