جنین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

جَنین (foetus)

جَنين

مرحله‌ای در تکوین جنینی پستان‌داران[۱]، پس از اتّحاد گامت‌ها[۲] و تشکیل سلول تخم[۳]. جنین انسان معمولاً بعد از هشتمین هفتۀ تکوین به این نام خوانده می‌شود که در آن، اندام‌های حرکتی و شکل خارجی سر قابل تشخیص‌اند. این مرحله با تولّد پایان می‌پذیرد.

 


  1. mammalian embryo development
  2. gametes
  3. zygote