جهرمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:32, 29 May 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

جهرمی
گویشی از مجموعۀ گویشی فارس، رایج در جهرم. مصوت‌ها و صامت‌های جهرمی مانند مصوت‌های فارسی است. در جهرمی کلمات با تکیۀ خاضی ادا می‌شود. در تکیۀ ویژۀ جهرمی، کلمات از قسمت قدامی دهان گفته می‌شود، به طوری که به نظر می‌رسد دهان کمی بسته است. در بخشی از جهرم ضمائر متصل مفعولی را قبل از فعل می‌آورند و برای تلفظ آسان ضمایر جمع، کسره‌ای به آن‌ها اضافه می‌کنند. در کلماتی که به حروف بی‌واک ختم می‌شوند، حرف آخر ساقط، یا خیلی خفیف است، مانند گُف (gof). برخی از واژه‌های جهرمی، مثلِ پازَن «بز کوهی»، تَنجه «جوانۀ درخت»، زوزو «خارپشت»، لَرد «میدان»، لَس «چلاق» و تِش «شپش».