جوشقانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

جوشقانی
از گویش‌های مرکزی در گروه شمال شرقی، رایج در جوشقان واقع در مسیر کاشان به نطنز. مصوت‌های جوشقانی، همچون فریزندی و قهرودی a, e, i, o, u, ?, ü کوتاه و بلند است. جنس مؤنث با نام‌های موجودات مؤنث مشخص می‌شود. پسوند نکره‌ساز i است. پسوندهای جمع همانند پسوندهای فارسی است. گویش‌های دیگر نزدیک به جوشقانی در دستۀ شمال شرقی گویش‌های مرکزی عبارت‌اند از فریزندی، میمه‌ای، نطنزی، کاشانی، ابیانه‌ای، قهرودی، پرندی، کشه‌ای و تاری.