حجم استاندارد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حَجْمِ استاندارد (standard volume)


در فیزیک، حجم پرشده با یک کیلوگرم مولکول، برابر با جرم مولکولی[۱] برحسب کیلوگرم، از هر گاز در دما و فشار استاندارد. این حجم تقریباً ۲۲.۴۱۴ متر مکعب است.

 


  1. molecular mass