حجم استاندارد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

حَجْمِ استاندارد (standard volume)


در فیزیک، حجم پرشده با یک کیلوگرم مولکول، برابر با جرم مولکولی[۱] برحسب کیلوگرم، از هر گاز در دما و فشار استاندارد. این حجم تقریباً ۲۲.۴۱۴ متر مکعب است.

 


  1. molecular mass