حدیبیه، صلح

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

حُدیبیه، صلح

رجوع شود به :بیعت رضوان