خارخار، دژ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خارخار، دژ

از قلاع بزرگ مادی. بر فراز تپه‌ای مشرف بر رودخانه ساخته شده بود. در کتیبه‌های آشوری، خارخار مرکز یکی از ایالات مادی است، اما موقعیت دقیق آن تاکنون شناخته نشده است؛ شاید در ناحیۀ جنوب همدان یا کرمانشاه و کوهستان بیستون باشد. تصویر دژ خارخار بر دیوار کاخ سارگون دوم، پادشاه آشور، در دورشاروکین به صورت نقش برجسته حجاری شده است. شَلمَنصَر سوم، پادشاه آشور، در ۸۳۴پ‌م خارخار را گشود. سپاه آداد نیراری سوم، پادشاه آشور، دژ خارخار را در ۸۰۲پ‌م دوباره تصرف کرد. سارگون دوم پس از پیروزی در نبرد بزرگ ۷۱۴پ‌م تمامی مردم و سکنۀ دژ خارخار را به آشور تبعید کرد و در مقابل یهودیان را بدان‌جا کوچاند و یک مهاجرنشین یهودی ایجاد کرد. خارخار تا فروپاشی امپراتوری آشور، مهم‌ترین پایگاه آشوریان برای سلطه بر ناحیۀ زاگرس بود.