خازن هموارکننده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خازن هموارکننده (smoothing capacitor)

 

نوعی خازن الکتریکی بزرگ. به خروجی مدار یک‌سوساز[۱] متصل می‌شود. اثر آن هموارسازی تغییرات ولتاژ است تا ولتاژِ جریان مستقیمی تقریباً یکنواخت حاصل شود.

 


  1. rectifier circuit