خان تختی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خان تختی

خان تختي

نقش‌برجسته‌ای متعلق به دورۀ ساسانی، در نزدیکی روستای خان تختی از توابع شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی. اوژن فلاندن و پاسکال کست در ۱۸۴۱، ژاک دمرگان و آبراهام ویلیامز جکسون در اوایل قرن ۲۰م و لوئی واندنبرگ در دهۀ ۱۹۵۰ این نقش‌برجسته را دیده‌اند و آن را پیروزی اردشیر بابکان بر ارامنۀ شورشی پنداشته‌اند. بنا به روایت آنان، خان تختی نشان می‌دهد که بزرگان ارمنی با آوردن هدایا به نزد اردشیر بابکان و شاپور ساسانی اول ابراز وفاداری می‌کنند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که این نقش‌برجسته داستان فتح آذربایجان و سرنگونی دولت موقت آرتاواز پارتی، پسر اردوان پنجم، آخرین پادشاه سلسلۀ اشکانیان، است که از ۲۲۴ تا ۲۳۰ م در آذربایجان هستۀ مقاومت بر علیه اردشیر بابکان تشکیل داده بود؛ و از این نظر ارامنه در آذربایجان حضور نداشتند.