خان تختی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خان تختی

خان تختي

نقش‌برجسته‌ای متعلق به دورۀ ساسانی، در نزدیکی روستای خان تختی از توابع شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی. اوژن فلاندن و پاسکال کست در ۱۸۴۱، ژاک دمرگان و آبراهام ویلیامز جکسون در اوایل قرن ۲۰م و لوئی واندنبرگ در دهۀ ۱۹۵۰ این نقش‌برجسته را دیده‌اند و آن را پیروزی اردشیر بابکان بر ارامنۀ شورشی پنداشته‌اند. بنا به روایت آنان، خان تختی نشان می‌دهد که بزرگان ارمنی با آوردن هدایا به نزد اردشیر بابکان و شاپور ساسانی اول ابراز وفاداری می‌کنند. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که این نقش‌برجسته داستان فتح آذربایجان و سرنگونی دولت موقت آرتاواز پارتی، پسر اردوان پنجم، آخرین پادشاه سلسلۀ اشکانیان، است که از ۲۲۴ تا ۲۳۰ م در آذربایجان هستۀ مقاومت بر علیه اردشیر بابکان تشکیل داده بود؛ و از این نظر ارامنه در آذربایجان حضور نداشتند.