خاورانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خاوَرانی
از لهجه‌های فارسی که در خاوران، ۱۲۰ کیلومتری جنوب شیراز به آن سخن می‌گویند. صامت‌های آن همانند صامت‌های فارسی است. تبدیل و تغییرهای آوایی: تبدیل رشته آوایی /ab/ به /ow/ در low «لب»، tow «تب»، تبدیل صامت‌های میانی /h/ و (و) [ع] به مصوت در mo:l «مُهلت»، tasr «طرح» [همراه جابه‌جایی -rh به -hr]، say «سعی»، fa:le «کاگر/فعله»؛ ha:r «قسمت/بهر»؛ جابه‌جایی صامت‌ها در barz «بذر»، ta:r «طرح»؛ تغییر /b/ به /l/ در qil «قیر»؛ برخی از واژه‌های خاورانی: til «جوانه»، mol «گردن»، piz «گوشت سینه‌وران مرغ»، gul «دروغ»، kol «کوتاه»، fer «خرمن کوچک»، vak «عوعو سگ»، bof «جغد»، mok «کُند» و row «رفیق».