دراکر، پیتر فردیناند (۱۹۰۹ـ۲۰۰۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 11:51, 4 March 2020 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دِراکِر، پیتر فِردینْانْد (۱۹۰۹ـ۲۰۰۵)(Drucker, Peter Ferdinand)

دِراکِر، پيتر فِردينْانْد

متخصص امریکایی علم مدیریت. در اثر ماندگار خود با نام اَعمال مدیریت[۱]، به توصیف فرضیۀ مدیریت بر مبنای هدف[۲] پرداخت. نظریۀ خصوصی‌سازی را نیز به او نسبت می‌دهند. هدف‌های پنج‌گانۀ دراکر برای مدیریت که عبارت‌اند از انتخاب هدف‌ها، سازماندهی، ایجاد انگیزه و ارتباط متقابل، تعیین نتایج پیش‌بینی شده از عملکرد و پرورش پرسنل لازم، هنوز اجراشدنی و معتبرند. دراکر استدلال می‌کرد که قضاوت در مورد هر فعالیت تجاری در نهایت، به میزان سود و یا زیان حاصله ارتباط می‌یابد نه مزایای فرعی و کمک‌های احتمالی به جامعه. بنابراین، شرکت باید هدف‌های خود را به فهرستی از انتظارات مشخص و قابل دسترسی تقسیم کند و آن‌ها را به افراد و واحدهای گوناگون بسپارد. طبق فرضیۀ مدیریت دراکر، فرد مشغول در زنجیرۀ فعالیت یا باید با کفایت عمل کند و یا از زنجیره خارج شود.

 

 


  1. The Practices of Management
  2. management by objectives