دروازه های مشهد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دروازه‌های مشهد

در قرن ۶ق پس از بازسازی شهر مشهد در بارو و حصار آن ایجاد شد. چهار دروازه داشت، به نام‌های دروازۀ نوغان در شمال، دروازۀ طرق یا دروازۀ عیدگاه در جنوب شهر در محلۀ عیدگاه که راه نیشابور و هرات بود، دروازۀ سرآب (دروازۀ قوچان یا دروازۀ بالا خیابان بعدی) که راه قوچان و چناران بود و اکنون میدان دروازۀ قوچان در بالا خیابان (بولوار سپهبد قرنی) است و دروازۀ سرخس در شرق که در ابتدای راه سرخس، مرو، بخارا و سمرقند ساخته شده بود. این دروازه بعدها به دروازۀ پایین خیابان معروف شد و اکنون زیر گذر پنج راه است. بیرون دروازه سرخس گورستانی بود که بعدها به پارک تبدیل شد و امروز باغ وحدت نام دارد. در دورۀ قاجار حصار شهر ۴۱ برج دو یا سه طبقه داشت و دو دروازه با نام‌های دروازۀ ارک و دروازۀ میرعلی آمویه به دروازه‌ها اضافه شده بود. قسمتی از برج و باروی مشهد تا دهۀ‌۱۳۴۰ش باقی بود.