دفاعیات

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دفاعیات (apologetics)

نوشته‌هایی فلسفی که در آن‌ها می‌کوشند تا حملات به ایمان مسیحی را دفع کنند. مدافعان بزرگ مسیحی عبارت بودند از یوستینوس قدیس[۱]، اوریگنس[۲]، اوگوستین قدیس[۳]، توماس آکوئیناس[۴]، بلز پاسکال[۵] و جوزف باتلر[۶]. پرسش‌های برخاسته از کشفیّات علمی، تاریخی و باستان‌شناختی دامنۀ دفاعیات را گسترش داد. از ۳۰م تا سقوط امپراتوری روم، دفاعیات بیشتر در برابر یهودیان و مشرکان انجام می‌گرفت. بعضی از متن‌های عهد جدید[۷] خصلتی تدافعی دارند، مثل انجیل لوقا[۸] و نامۀ ۱۳ به رومیان[۹]، اما دفاعیات آباء کلیسا[۱۰] نخستین اثر نظام‌مند از این نوع است که با هدف استوارداشتن مسیحیت در مقابل ادیان شرک، ردّ اتهامات بر ضدّ مسیحیان و اثبات ظالمانه‌بودن آزار مسیحیان به امپراتوران نوشته شده است. در میان مدافعان یونانی قرن ۲م، یوستینوس قدیس در دو کتاب خود با عنوان دفاعیه[۱۱]، حدود ۱۵۰م، از ایمان مسیحی دفاع کرد و در گسترش آن کوشید. آتناگوراس[۱۲] به دفاع از مسیحیان در مقابل تهمت الحاد، زنای با محارم و نوزادکشی برخاست؛ دیگر مدافعان یونانی عبارت بودند از تاتیانوس[۱۳]، تئوفیلوس انطاکی[۱۴] و هرماس[۱۵]. از میان مدافعان لاتینی قرن ۲م، از ترتولیانوس[۱۶] با کتابدفاعیات، مینوکیوس فلیکس[۱۷] که گفت‌وگوی اوکتاویوس[۱۸] را نوشت و کوپریانوس قدیس[۱۹] با کتاب بطلان بت‌پرستی[۲۰] می‌توان یاد کرد. در قرن ۲ و ۳م اوریگنس یونانی و آرنوبیوس[۲۱] لاتینی در پاسخ به سلسوس[۲۲]، پورفوریوس[۲۳] و دیگران مطالبی نوشتند که در نوشته‌های خود به تاریخ مسیحیت و عقاید و اخلاق آن می‌تاختند. بزرگ‌ترین این مدافعان ائوسبیوس[۲۴] است که در تمهیدات انجیلی[۲۵] (پانزده رساله) و براهین انجیلی[۲۶] (بیست رساله) در مقام جمع میان عهد عتیق[۲۷] و عهد جدید برآمد و به دفاع از تعالیم مسیح و حواریون و تحقیق در کتابزندگی آپولونیوس طوانایی[۲۸] اثر فیلوستراتوس[۲۹] پرداخت. مدافعان دیگر عبارت بودند از آتاناسیوس[۳۰]، خروسوستوم[۳۱]، سیریل اسکندرانی[۳۲]، و تئودورت[۳۳]، که می‌کوشیدند مسیحیت را با همان نوشته‌های مشرکان (با عقاید پذیرفتۀ خود آنان) اثبات کنند؛ و نیز لاکتانتیوس[۳۴] با کتاب احکام الهی[۳۵]، اوگوستین قدیس اهل هیپو[۳۶] با کتابشهر خدا[۳۷] و ژروم قدیس[۳۸]/هیرونوموس. از حدود ۶۳۲ (سال وفات پیامبر اسلام) تا حدود ۱۵۰۰م، مدافعان عمدتاً از آیین مسیحیت درمقابل دین و فلسفۀ مسلمانان دفاع می‌کردند. نخستین متن دفاعیۀ بزرگ این دوره از یحیای قدیس[۳۹] اهل دمشق است (حدود ۷۵۰) که مباحثه‌ای است میان دو تن مسیحی و یک ساراسن (مسلمان). درطی قرون وسطا، نویسندگان یهودی و مسلمان، جبهه‌های تهاجمی تازه‌ای بر ضد مسیحیت گشودند. از آن میان به ابن ‌سینا[۴۰]، ابن رشد، ابن ‌میمون[۴۱] و یهودای حلوی[۴۲] می‌توان اشاره کرد که انسلم مقدس[۴۳]، پیِر آبلار[۴۴]، قدیس آلبرتوس کبیر[۴۵]، و توماس آکوئیناس به مقابله با آن‌ها برخاستند. نتیجۀ این مناقشات برای مسیحیان «سازش تومیستی[۴۶]» است که اعلام داشت بعضی از عقاید قطعی و یقینی ورای عقل و فراتر از آن است. نام‌انگاران، همچون ویلیام آکمی[۴۷]، ژان بوریدان[۴۸] و دیگران، از این نیز فراتر رفتند و اعلام کردند که جملۀ موضوع‌های ایمان، فوق عقل قرار دارند. از ۱۵۰۰م تاکنون مدافعات به دو دسته منقسم میشوند: ۱. مناقشات میان مذاهب کاتولیک و پروتستان[۴۹] که هریک مدافعان خود را دارند؛ ۲. دفاع کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها از مسیحیت در مقابل هواداران دئیسم (خداشناسی طبیعی)[۵۰]، همه‌خدایی (وحدت وجود)[۵۱]، مادّهگرایی[۵۲]، لاادریگری[۵۳] و انواع عقلگرایی[۵۴]. همچنین، دفاعیات میبایست از مسیحیت در برابر ادعای نزاع میان علم و دین، و نیز نقادی انجیل، دفاع کنند. یکی از مهمترین متون مدافعات این دوره حقیقت دیانت مسیحی[۵۵] (۱۵۸۱)، اثر فیلیپ دومورنه[۵۶] اوگنو است که نخستین دفاعیه در زبان جدید بهشمار میرود. کتاب قیاس دین[۵۷] (۱۷۳۶)، اثر جوزف باتلر، و کتاب نظری در دلایل مسیحیت[۵۸] (۱۷۹۴)، اثر ویلیام پِیلی[۵۹] نیز از آثار مهم بهشمار میرود. کیش حواریون در پرتو پرسش‌های امروز[۶۰] (۱۹۷۲) اثر ولفهارت پاننبرگ[۶۱] نمونۀ دفاعیات جدید است. کار نهادهایی مانند «جامعۀ ارتقای شناخت مسیحی[۶۲]» و «جامعۀ حقیقت کاتولیکی[۶۳]» عمدتاً تدافعی است.

 


 1. St Justin
 2. Origen
 3. St Augustine
 4. Thomas Aquinas
 5. Blaise Pascal
 6. Joseph Butler
 7. New Testament
 8. Luke's Gospel
 9. Romans 13
 10. Apologies of the Fathers
 11. Apology
 12. Athenagoras
 13. Tatianus
 14. Theophilus of Antioch
 15. Hermas
 16. Tertullian
 17. Minucius Felix
 18. Octavius
 19. St Cyprian
 20. On the Absurdity of Idolatry
 21. Arnobius
 22. Celsus
 23. Porphyrius
 24. Eusebius
 25. Evangelical Preparation
 26. Evangelical Demonstration
 27. Old Testament
 28. Life of Apollonius of Tyana
 29. Philostratus
 30. Athanasius
 31. Chrysostom
 32. Cyril of Alexandria
 33. Theodoret
 34. Lactantius
 35. Divinae Institutiones
 36. Hippo
 37. The City of God
 38. St Jerome
 39. St John
 40. Avicenna
 41. Maimonides
 42. Jehuda Halevi
 43. St Anselm
 44. Peter Abelard
 45. St Albert the Great
 46. Thomist compromise
 47. William of Occam
 48. Jean Buridan
 49. Protestant
 50. deism
 51. pantheism
 52. materialism
 53. agnosticism
 54. rationalism
 55. De La Verité de la Religion Chrestienne/A Woorke Concerning the Trawnesse of the Christian Religion
 56. Philippe De Mornay
 57. Analogy of Religion
 58. A View of the Evidences of Christianity
 59. William Paley
 60. The Apostle’s Creed in the light of Today’s Questions
 61. Wolfhart Pannenberg
 62. The Society for the Promotion of Christian Knowledge
 63. Catholic Truth Society