دفتر اسناد رسمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دفتر اسناد رسمی

محل کار سردفتر اسناد رسمی. این دفتر، که قبلاً آن را محضر می‌گفتند، مرجع قانونی و رسمی است که مطابق با مادۀ ۲۲ قانون دفتر اسناد رسمی، توسط شخص واجد شرایط و با اجازه ادارۀ ثبت اسناد و املاک، که از ادارات وابسته به قوۀ قضائیه است، تأسیس می‌شود و مسئولیت ادارۀ آن با سردفتر است. یک نفر دفتریار، تعداد کافی مُحَرِّر و کارمند اداری از همکاران سردفترند. وظیفۀ دفتر اسناد رسمی، ثبت معاملات و اسناد در دفاتری است که ادارۀ ثبت در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. مطابق با مواد ۴۶ـ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت بعضی معاملات، در دفتر اسناد رسمی، اجباری است، مانند کلیۀ معاملات غیرمنقول، رَهن، هِبِه، صُلح‌نامه، شرکت‌نامه؛ هم‌چنین ثبت اسناد کلیۀ عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. از دیگر وظایف دفاتر اسناد رسمی، ثبت وصیت‌نامۀ رسمی یا وصیت‌نامۀ سرّی، گواهی امضا، تنظیم اِقرارنامه و تقسیم‌نامه است. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد، سند رسمی محسوب می‌شود، و ادعای جعل نسبت به آن مسموع نمی‌باشد.