دلواری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دلواری
از گویش‌های ایرانی نوشاخۀ جنوب غربی که مردم دلوار تنگستان واقع در استان بوشهر بدان سخن می‌گویند. این گویش به دشتی و دشتستانی نزدیک است. واکه‌های دلواری عبارت‌اند از: مصوت‌های مرکب /ow/ و /ey/. همخوان‌های این گویش همانند فارسی‌اند. تغییر و تبدیل آوایی در دلواری به قرار زیر است: تبدیل /a/ به /e/ در merd «مرد»، gep «بزرگ/گپ»، ner «نَر»، تبدیل /b/ به /v/ حذف /-t/ پایانی در واژه‌های تک‌سیلابی das «دست»، حذف صامت /x/ در sowtan «سوختن»؛ پسوند نکره‌ساز -i بعد از اسم است: merdi «مردی» پسوند معرفه‌ساز -u است در doteku «آن دخترک»؛ مضاف قبل از مضاف‌الیه می‌آید: dasedot «دست دختر»؛ صفت بعد از اسم می‌آید. شناسه‌های فعلی از این قرارند: /-an, -en/-itu, -in, -eyn/-im/, -en, -e, -etu/-i, -ey/-om. نشانۀ مصدری عموماً -an پس از ستاک ماضی است مانند: zetan «زدن»، geretan «گرفتن»، gotan «گفتن»، ersondan «فرستادن». برخی از واژه‌های دلواری: guli «گربه»، assak «هستۀ خرما»، mo «نخل»، sopak «سبد» و band «کرت».