باز کردن منو اصلی

دم روباهک

دم‌روباهک

گیاهان متعلق به جنس Vulpia از تیرۀ گندمیان. این گیاهان علف‌هایی یک‌ساله، دارای برگ‌هایی با پهنک باریک، خطی، تاشده یا لوله‌شده و گل‌آذین پانیکول باریک می‌باشند. از این جنس چهار گونه در مناطق مختلف ایران می‌روید.