دهله ای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دهله‌ای
از گویش‌های استان فارس که مردم روستای دهله یا دئلی از توابع کازرون به آن سخن می‌گویند. این گویش به گویش‌هایی همچون کازرونی، عبدویی و خِشتی نزدیک است و با گویش روستای پیر مُهلت یکی است. پسوند معرفه‌ساز در دهله‌ای -aku و -yaku است. نشانۀ جمع -al، -yal و -gal است: zanal «زن‌ها»، tsiyal «چیزها»، ungal «آن‌ها». مضاف‌الیه همانند فارسی بعد از مضاف می‌آید: darexuna «در اتاق». موصوف قبل از صفت می‌آید: zanexuv «زن خوب». تغییر و تبدیل‌های آوایی در دهله‌ای چنین است: تبدیل /-e/ پایانی به /-a/ در sina «سینه»، hamla «حمله»، xanda «خنده»، miva «میوه»؛ تبدیل /a/ میانی به /e/ در ser «سر»، xer «خر/الاغ»، zemi «زمین»، ner «نر»؛ تبدیل /u/ به /i/ در jija «جوجه»، mi «مو»، pasli «پهلو»؛ تغییر /e/ به /o/ در so «سه»، omru «امروز»؛ تبدیل رشتۀ آوایی /ab/ به ow در ow «آب»، aftow «آفتاب»، low «لب»؛ تبدیل /-am/ به -un و um در run «ران»، pesun «پستان»، tamum «تمام»؛ همچنین تبدیل /-an/ به /-u/ در zaru «زبان»، nu «نان»، تغییر /b/ به /v/ در zavu «زبان»، soril «سبیل»، xuv «خوب»؛ حدف /-t/ پایانی در: das «دست»، pus «پوست»، mos «مُشت»؛ شناسه‌های فعل برای زمان حال اخباری و التزامی عبارت است از: -a، -a، -a، -u، -i، -i. شناسه‌های فعلی گذشتۀ ساده: -a، -i، -u، -i، -i. نشانۀ مصدری -an (-dan، -tan، -san) است مانند roftan «روبیدن»، gossan «انداختن».