دودکافونی، نظام

دودِکافونی، نظام (twelve-tone system)

دودِکافوني، نظام

(یا: نظام دوازده‌آوایی) شیوه‌ای در آهنگ‌سازی که در حدود ۱۹۲۱، آرنولد شونبرگ[۱] ابداع کرد و در آن هر دوازده نت گام کروماتیک[۲] طبق ترتیب خاصی منظم می‌شوند که آهنگ‌ساز تعیین می‌کند، بی‌آن‌که هیچ‌کدام تکرار شوند. این ترتیب تنظیم‌شده را سِری یا ردیف آوایی[۳] می‌نامند. سِری‌های اولیه را می‌توان انتقال‌داد، تقسیم‌کرد، و دچار تغییرات مختلف دیگری کرد، تا منبع کاملی برای تمامی عناصر ساختاری ملودیک و هارمونیک اثر پدید آید.  1. Arnold Schoenberg
  2. chromatic scale
  3. tone row