دیاترمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دیاتِرْمی (diathermy)
ایجاد حرارت در بافت‌های بدن، از طریق عبوردادن جریان برق پُربسامد بین دو الکترود قرارگرفته روی پوست. گرمای تولیدشده باعث کاهش دردهای روماتیسمی و درد ناشی از التهاب مفصل می‌شود. اصول دیاترمی در جراحی هم کاربرد دارند. برقراری جریان پربسامد در نوک چاقوی دیاترمی حرارت لازم را برای بریدن بافت‌ها، منعقدکردن، و کشتن یاخته‌ها ایجاد می‌کند و خون‌ریزی نیز در کمترین حد ممکن خواهد بود.