دیلمانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دیلمانی
از گویش‌های گیلکی، در دیلمان، نزدیک به گویش‌های گالشی و تالشی. واکه‌های دیلمانی عبارت‌اند از ü u o i e a و مصوت‌هاب مرکب oy، ow و ay. b فارسی در دیلمانی v است، مانند vini «بینی»، varf «برف»، g نیز به v بدل می‌شود، مانند varg «گرگ». x و f میانی اغلب حذف می‌شوند، مانند sutan «سوختن»، putan «پختن»، نشانۀ مصدری an است. u به i تبدیل می‌شود، مانند pil «پول»، pali «پهلو». h میانی اغلب می‌افتد، مانند pali «پهلو»، baytar «بهتر». برخی از واژه‌های دیلمانی: papoy «فاخته»، gusand «گوسفند»، tarsuk «ترسو»، pitunak «پوند» و jet «یوغ».