دیلمی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دیلمی
از گویش‌های ایرانی جنوبی، رایج در بندر دیلم و دهستان‌های لیراوی واقع در استان بوشهر. این گویش بسیار شبیه گویش لری ممسنی و بختیاری است که با عربی و ترکی و بندری درآمیخته است. t پایانی، زمانی که پس از s قرار گیرد حذف می‌شود. نشانه‌های جمع -al و -gal در صورتی که کلمه به u ختم شود جمع -val می‌گیرد، و در صورتی که به e یا h ختم شود پایانۀ -yal می‌گیرد.