رآکتور گرمایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رآکتور گرمایی (thermal reactor)
نوعی رآکتور هسته‌ای[۱]. در این رآکتور، نوترون‌های[۲] آزادشدۀ حاصل از شکافت[۳] هسته‌های اورانیوم ـ۲۳۵[۴]‌ کُند می‌شوند و احتمال گیر افتادن آن‌ها در هستۀ اتم‌های دیگر اورانیوم ـ ۲۳۵ افزایش می‌یابد. بدین‌ترتیب، فرآیند شکافت گسترش پیدا می‌کند. ماده‌ای که وظیفۀ کُندکردن نوترون‌ها را به‌عهده دارد و معمولاً گرافیت[۵] یا آب سنگین[۶] است، کُندساز[۷] نامیده می‌شود. وقتی نوترون‌های سریعی که تازه گسیل شده‌اند با هستۀ اتم‌های کُندساز برخورد می‌کنند، بخشی از انرژی جنبشی[۸] خود را از دست می‌دهند و سرعت آن‌ها کم می‌شود. نوترون‌هایی که سرعتشان به اندازه‌ای کاهش یافته است که با انرژی گرمایی مادۀ اطراف برابری کند، نوترون‌های گرمایی[۹] نامیده می‌شوند. این نوترون‌ها به احتمال زیاد فرآیند شکافت را صورت می‌دهند و واکنش زنجیره‌ای[۱۰] را تداوم می‌بخشند. نیز ← رآکتور هسته‌ای؛ انرژی هسته‌ای

 


  1. nuclear reactor
  2. neutron
  3. fission
  4. uranium-235
  5. graphite
  6. heavy water
  7. moderator
  8. kinetic energy
  9. thermal neutrons
  10. chain reaction