راشیتیسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راشیتیسْم (rickets)

نقص رشد استخوان در کودکان. از کمبود رسوب کلسیم ناشی می‌شود. در این وضعیت، استخوان‌ها به اندازۀ کافی سخت نمی‌شوند، خم‌ شده، از شکل می‌افتند. معمولاً کمبود ویتامین د و عدم مواجهۀ کافی با نور خورشید این نقص را پدید می‌آورد. راشیتیسم کلیوی نیز عارضه‌ای از بدشکلی استخوان و مرتبط با بیماری کلیوی است.