راشیتیسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

راشیتیسْم (rickets)

نقص رشد استخوان در کودکان. از کمبود رسوب کلسیم ناشی می‌شود. در این وضعیت، استخوان‌ها به اندازۀ کافی سخت نمی‌شوند، خم‌ شده، از شکل می‌افتند. معمولاً کمبود ویتامین د و عدم مواجهۀ کافی با نور خورشید این نقص را پدید می‌آورد. راشیتیسم کلیوی نیز عارضه‌ای از بدشکلی استخوان و مرتبط با بیماری کلیوی است.