رستم روزافزون، آقا (۸۹۷ـ۹۱۷ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رُستم روزافزون، ‌آقا (۸۹۷ـ۹۱۷ق)

از امرای‌ طایفۀ‌ روزافزون‌ مازندران‌ در اوایل‌ دورۀ‌ صفویه‌. پس‌ از کشته‌شدن‌ علی‌ روزافزون‌، به‌ ریاست‌ قبیله‌ برگزیده‌ شد. آقا رستم‌ ابتدا به‌ عنوان‌ حاکم‌ هزارجریب‌ از سوی‌ امرای‌ خاندان‌ سادات‌ مرعشی‌، انتخاب‌ (ح ۸۹۹ق)، اما مدتی‌ بعد برکنار شد. سپس‌ بر آن‌ها طغیان‌ کرد و بر مازندران‌ چیره‌ شد (ح ۹۱۵ق). آنگاه‌ با شیبک‌خان‌ ازبک‌ همراه‌ شد و از اطاعت‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی اول‌ سرباز زد. پس‌ از قتل‌ شیبک‌خان‌ به دست‌ شاه‌ صفوی‌ (۹۱۶ق)، شاه‌ اسماعیل‌ برای‌ او پیغامی‌ تهدیدآمیز همراه‌ با دست‌ بریدۀ‌ شیبک‌خان‌ فرستاد. گویند آقا رستم‌ پس‌ از دریافت‌ آن دست و پیغام بیمار شد و درگذشت.