رِقاع، خط

رِقاع، خط

از خطوط شش‌گانه. رقاع جمع رقعه به‌معنای برگ کوچک و نامه است که در مکاتبات لطیف و نوشتن داستان‌ها و حکایت‌ها به‌کار می‌رود. ترکیب خط رقاع مانند ثلث و توقیع است. حرکت قلم ملایم و سریع است، حروف پر و فربه ولی ریز و کوتاه نوشته می‌شوند. این خط در گذشته در ممالک اسلامی به‌صورت اصلی خود رایج و متداول بوده که پس از رواج خط اجازه در ترکیه و ممالک غربی شکل اصلی آن منسوخ شد، ولی در ایران همچنان در پایان قرآن و کتاب، و تعیین تاریخ و نام امرا و بزرگان به‌کار می‌رود. خط شکسته از رقاع به‌وجود آمد.