روده کور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رودۀ کور (caecum)
در دستگاه گوارش[۱] جانوران، لولۀ ته‌بسته‌ای که از نخستین قسمت رودۀ بزرگ منشعب و به آپاندیس[۲] ختم می‌شود. در بدن انسان نقشی به‌عهده ندارد، ولی در برخی از پستا‌نداران علف‌خوار[۳]، برای هضم سلولز[۴] به‌کار می‌آید. رودۀ کور و آپاندیس خرگوش دارای میلیون‌ها باکتری است که سلولاز[۵] تولید می‌کنند. این آنزیم برای تجزیۀ سلولز به گلوکز[۶] ضروری است. در خرگوش‌ها، برای جذب مواد غذایی آزادشده براثر تجزیۀ سلولز، غذا دوبار از روده عبور می‌کند. خرگوش‌ها فضله‌های نرمی دفع می‌کنند که دوباره ‌آن‌ها را می‌‌خورند. به این عمل مدفوع‌خواری[۷] می‌گویند.

 


  1. digestive system
  2. appendix
  3. grass-eating mammals
  4. cellulose
  5. cellulase
  6. glucose
  7. coprophagy