رگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رَگ (blood vessel)

رَگ

لوله‌ای که در جانوران پریاخته[۱] خون را از قلب دور می‌کند یا به آن می‌رساند. انواع اصلی رگ‌های خونی عبارت‌اند از سرخ‌ر‌گ‌ها[۲] که خون را از قلب دور می‌کنند، سیاه‌رگ‌ها[۳] که خون را به‌طرف قلب هدایت می‌کنند، و مویرگ‌ها[۴] که خون را از سرخ‌رگ‌ به سیاه‌رگ منتقل می‌کنند. سرخ‌رگ‌ها همیشه خون اکسیژن‌دار و سیاه‌رگ‌ها خون بدون اکسیژن حمل می‌کنند؛ به‌استثنای سرخ‌رگ ششی[۵] که خون بدون اکسیژن را از قلب به شش‌ها می‌برد و سیاه‌رگ ششی[۶] که خون اکسیژن‌دار را از شش‌ها به قلب حمل می‌کند.

 


  1. multicellular animals
  2. arteries
  3. veins
  4. capillaries
  5. pulmonary artery
  6. pulmonary vein