زرنج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زَرَنج

(یا: زَرَنگ، شهر قدیم) در سیستان قدیم که ویرانه‌هایش در کنار یکی از شاخه‌های سابق رود هیرمند باقی است. زَرَنگ شهری آباد و معمور بود و در ۷۶۱ش امیرتیمور آن را تصرف و سپس ویران کرد، و همۀ ساکنان آن را به‌قتل رساند.