زمان اتمی (atomic time)

زمان اندازه‌گیری‌شده با ساعت‌های اتمی[۱]. این ساعت‌ها براساس بسامدهای ارتعاش طبیعی اتم‌های خاصی تنظیم می‌شوند و شمارش بی‌وقفۀ ثانیه‌ها را نشان می‌دهند. در ۱۹۶۷، تعریف جدیدی از ثانیه در دستگاه یکاهای اس آی به‌تصویب رسید: مدت زمان ۹,۱۹۲,۶۳۱,۷۷۰ تناوب تابش، برابر با گذار بین دو سطح فوق ریز حالت پایۀ اتم سزیوم ـ ۱۳۳. مقیاس بین‌المللی زمان اتمی[۲] براساس داده‌های ساعتیِ تعدادی از کشورها استوار شده است. از مبدأ یکم ژانویۀ ۱۹۵۸، که زمان متوسط گرینیچ[۳] صفر ساعت و صفر دقیقه و صفر ثانیه و مقیاس زمان اتمی صفر ساعت و صفر دقیقه و صفر ثانیه بود، زمان اتمی مقیاس روز، ساعت، دقیقه، و ثانیه بوده است.

 


  1. atomic clocks
  2. International Atomic Time Scale
  3. Greenwich Mean Time