زیویه، دژ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زیویِه، دژ

قلعه‌ای باستانی در ۵۰‌‌کیلومتری شرق شهرستان سَقِز در جنوب دریاچۀ ارومیه. زیویه تا قرن ۷‌پ‌م در قلمرو پادشاهی مانا بود. بر پایۀ کاوش‌های باستان‌شناختی، دژ زیویه تا سال ۵۲۵پ‌م محور سیاسی منطقه بود تا این‌که در جریان جنگ‌های داخلی ایران به فرماندهی داریوش اول هَخامَنِشی، پس از مرگ کَمبوجیه، کانون مقاومت سرکردگان محلی شده و به‌دست سپاه داریوش نابود شد.