سد شهید دهقان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ شهید دهقان
سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان تایباد. در ۲۵کیلومتری شمال تایباد قرار دارد. این سدّ خاکی روی رودخانۀ رَوَس ساخته شده است. ارتفاع دیوارۀ آن از پی ۲۰.۶ متر، طول تاج آن ۱,۸۰۰ متر، و گنجایش مخزن آن ۱۴میلیون متر مکعب است.