سد طرق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ طُرُق

سدّ طُرُق

سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد. این سدّ بتونی قوسی در ۱۰کیلومتری جنوب مشهد بر روی رودخانۀ طُرُق ساخته شده است. بلندی دیوارۀ آن از پی ۸۱ متر، طول تاج آن ۳۲۲ متر، و گنجایش مخزن آن ۳۳میلیون متر مکعب است.