سد کارده

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سدّ کارده
سدّی در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد. این سدّ بتونی قوسی بر روی رودخانۀ کارده، در ۴۵کیلومتری شمال مشهد، بسته شده است. ارتفاع دیوارۀ آن از پی ۶۷ متر، طول تاج آن ۱۲۴ متر، و گنجایش مخزن آن ۲۸.۲میلیون متر مکعب است.