سرده، قلعه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:40, 24 April 2023 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

سَرْدِه، قلعه

در جنوب شرقی بیرجند. از قلعۀ تَه‌دِه بیرجند جدیدتر است. در اواخر دورۀ قاجار ارگ و برج آجری آن معروف به برج خشت پخته باقی بود. کوچه قلعه یا کوچه خشت پخته یادآور آن است. بین آن و قلعه ته‌ده یک نقب زیرزمینی وجود داشت که در بعضی از خانه‌های اعیان و اشراف شهر ورودی داشت. جنب آن ارگ خانوادۀ علم و استراحتگاه شهری آن‌ها بود که به‌علت نزدیکی با باغ زرشکی نام، به ارگ باغ زرشکی شهرت داشت.