سقزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَقّزی

از گویش‌های کردی که مردم سقز در استان کردستان به آن سخن می‌گویند و به بانه‌ای و سنه‌ای بسیار نزدیک است. واکه‌های سقزی عبارت‌اند از: واکه‌های مرکب /ay/، /aw/، /ew/، /uw/ و /ow/ و نیم‌مصوت /w/. تبدیل‌ها: تبدیل /b/ به w، تبدیل /m/ به /v/؛ تغییر /d/ به /z/، تبدیل /af/ به /ow/ صفت بعد از موصوف می‌آید مضاف‌الیه بعد از مضاف می آید. برخی از واژه‌های سقزی: do «دوغ»، han «زنبور»، xwe «نمک»، ? «خدا»، dam «دهان»، dang «صدا»، xasu «مادرزن»، berx «بره»، revi «روباه»، nisk «عدس»، helk تخم مرغ، han «زنبور»،  mer «میش»، و moz «مگس».