سنبل آبادی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سُنبُل‌آبادی

از گویش‌های منطقۀ قزوین که مردم روستای سنبل‌آباد، از روستاهای رودبار الموت، شهرستان قزوین بدان سخن می‌گویند. صامت‌ها همانند صامت‌های فارس است. مصوت‌های سنبل‌آبادی عبارت‌اند از: u o i e a، / ow/. صفت قبل از موصوف قرار می‌گیرد: zarde su «دامنۀ زرد». مضاف بعد از مضاف‌الیه می‌آید: menedas «دست من». پسوند جمع معمولاً /-an/ است. تغییرات آوایی عبارت‌اند از: تبدیل /-e/ پایانی به /-a/ vara «بره»، dara «دره»، در مورد اخیر با حذف تشدید است؛ تبدیل رشتۀ آوایی /-an/ به /-un/ در nun «نان»، تبدیل /r/ به /l/ تغییر /b/ به /v/ در sava «سبد»؛ تبدیل /o/ به /e/ در detar «دختر» verg «گرگ»؛ تبدیل /g/ به /v/ در verg؛ حذف صامت پایانی در برخی موارد مانند: das «دست»، ku «کوه»، sava «سَبَد»، تبدیل /e/ به /i/ در tirme «ترمه»، ki «که». هنگام صرف فعل ماضی مطلق از پیشوند فعلی -b استفاده می‌شود. امّا حال استمراری بدون استفاده از پیشوند فعلی، صرف می‌شود. zan «می‌زند»، bare «می‌برد»، nemone «نمی‌ماند»، gua «می‌گوید». برخی از واژگان سنبل‌آبادی: kow «کبود»، karme «تپاله»، hartekom «هر کدام»، kowl «کج»، guw «گاو»، kole «کوتاه»، esparz «طحال»، espi «سفید»، pas‌ «عقب»، seng «سنگ» و tif «تیغ/خار».