سوماسرایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

سومّاسرايی

(يا: صومعه‌سرايی) از گويش‌های گيلکی غربی (بيه‌پس) رايج در صومعه‌سرا واقع در استان گيلان. اين لهجه به آبکناری و ضيابری و گيل‌دولابی بسيار نزديک است. صامت‌های سوماسرايی همانند صامت‌های فارسی است. تغيير و تبديل مصوت‌ها: u به ü، i و o تبديل میشود، تغيير در صامت‌ها: h ميانی و پايانی حذف يا تبديل به مصوت میشوند. مضاف‌‌اليه پيش از مضاف میآيد و نشانه آن e يا بدون نشانه است. صفت قبل از موصوف است. پيشوندهای فعلی d-، f-، v-، و j- است که به ترتيب مفاهيم «در/اندر»، «فرا/فرو»، «بر/وا» و «زير» را القا میکنند.