سوند

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سونْد (catheter)

سونْد
سونْد
سونْد

لولۀ نازکی برای خارج‌کردن مایعات از بدن یا واردکردن آن‌ها به بدن. سوند ادراری که از طریق پیشابراه[۱] (مجرایی که ادرار را از مثانه خارج می‌کند) وارد مثانه می‌شود، اولین سوندی بود که به‌کار رفت. امروزه برای گرفتن نمونۀ خون، اندازه‌گیری فشار موضعی، و دارورسانی یا رساندن موادّ غذایی به بدن سوندها را در رگ‌های اندام‌ها یا تنه قرار می‌دهند.

 


  1. urethra