سکونخا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

سَکونْخا

یکی از شاهان سکایی که به اسارت داریوش اول هخامنشی درآمد. نام و تصویر سکونخا را در سنگ نگارۀ بیستون می‌بینیم. این نام را سَکوُخَه یا سَکوُخا هم گزارش کرده‌اند. سکونخا شاه سکاهای تَرادَریا (آن‌سوی دریا) بود که خودهای نوک تیز (تیگَره خوُذَه) داشتند. ظاهراً، سکونخا آخرین شاهی بود که داریوش در نخستین سال فرمانروایی خود بر او غلبه کرد. داریوش خود می‌گوید، چون به دریا رسید، با همۀ سپاه به آن سوی دریا رفت. سکاها را بسیار زد، سردارشان را دست بسته نزد او آوردند و او را کشت. سکونخا، در مجلس بیستون، با کلان نوک‌تیزی که بر سر دارد، از جلوۀ ویژه‌ای برخوردار است. او همچنین، برخلاف دیگر اسیران به نمایش درآمده در بیستون، شاه دروغین نامیده نمی‌شود. نقش برجستۀ وی را پس از تکمیل نقش برجستۀ بیستون، بدان افزوده‌اند.